Chinese Herb Academy Logo

Membership

Forum

Articles

HealthBlogger

Public Resources

Featured Links

Practitioner Directory

Help

FAQ
Forum Policies
Contact

photo montage of herbal medicine
-[Back to Herbs, by category]-

Astringe

Corni, Fr [shanzhuyu]

Pruni Mume, Fr [wumei]

Schizandrae, Fr [wu wei zi]

Euryales, S [qian shi]

Myristicae Fragrantis, S [rou dou kou]

Mantidis, Ootheca [sangpiaoxiao-]

Ephedrae, Rx [ma huang gen-]

Rosae Laevigatae, Fr [jinyingzi]

Tritici Aestivi Levis, S [fu xiao mai]

Ginkgo Bilobae, S [yin guo]

Halloysitum Rubrum [chi shi zhi-]

Nelumbinis Nuciferae, S [lian zi]

Papaveris Somniferi, Pc [yingsu ke]

Rhi Chinensis, Galla [wu bei zi]

Sepiae seu Sepiellae, Os [hai piaoxiao-]

Terminaliae Chebulae, Fr [hezi]

Herbs whose Secondary functions include to Astringe

Gigeraiae Galli, Endothelium Corneum [jinei jin-]

Saussureae seu Vladimirae, Rx (or: Aucklandiae, Rx) [mu xiang-]

Bletillae, Rz [bai ji]

Dioscoreae Oppositae, Rx [shanyao]

Paeoniae Lactiflorae, Rx [bai shao]

Draconis, Os [long gu]

Ostreae, Concha [mu li]

Zizyphi Spinosae, S [suanzao ren]