Chinese Herb Academy Logo

Membership

Forum

Articles

HealthBlogger

Public Resources

Featured Links

Practitioner Directory

Help

FAQ
Forum Policies
Contact

photo montage of herbal medicine
-[Back to Herbs, by category]-

Supplement Yang

Cistanches, Hb [rou cong rong]

Cuscutae, S [tu sizi]

Dipsaci, Rx [xu duan]

Eucommiae, Cx [du zhong]

Alpiniae, Fr [yi zhi ren]

Cibotii, Rz [gou ji-]

Cordyceps Sinensis [dongchong xia cao]

Epimedii, Hb [yin yang huo]

Morindae, Rx [baji tian-]

Psoraleae, Fr [bu gu zhi-]

Trigonellae Foeni-graeci, S [hu lu ba-]

Cervi Parvum, Cornu [lu rong]

Allii Tuberosi, S [jiu zi]

Astragali Complanati, S [shayuan ji li]

Cervi, Colla Cornu [lu jiao jiao-]

Curculiginis Orchioidis, Rz [xianmao]

Cynomorii Songarici, Hb [suo yang]

Gecko [ge jie]

Herbs whose Secondary functions include to Supplement Yang

Cinnamomi, Rml [gui zhi-]

(AVOID)Tigris, Os [hu gu]

Linderae, Rx [wuyao]

Caryophylli, Fl [dingxiang-]

Aconiti Praeparata, Rx [fu zi]

Cinnamomi Cassiae, Cx [rou gui-]

Mantidis, Ootheca [sangpiaoxiao-]