Chinese Herb Academy Logo

Membership

Forum

Articles

HealthBlogger

Public Resources

Featured Links

Practitioner Directory

Help

FAQ
Forum Policies
Contact

photo montage of herbal medicine
-[Back to Herbs, by category]-

Supplement Yin

Glehniae, Rx [(bei) shashen-]

Ligustri, Fr [nu zhenzi]

Lilii, Bulbus [bai he]

Ophiopogonis, Tuber [mai men dong-]

Amydae, Carapax [biejia]

Asparagi, Tuber [tianmen dong-]

Dendrobii, Hb [shi hu]

Loranthi seu Visci, Ramus [sangji sheng-]

Panacis Quinquefolii, Rx [xiyang shen-]

Polygonati Odorati, Rz [yu zhu]

Testudinis, Plastrum [guiban]

Ecliptae Prostratae, Hb [han lian cao]

Sesami Indici, S [heizhima; hu ma ren]

Herbs whose Secondary functions include to Supplement Yin

Anemarrhenae, Rx [zhimu]

Phragmitis, Rz [lu gen-]

Rehmanniae Glutinosae (dried), Rx [shengdi huang]

Lycii Radicis, Cx [di gu pi]

Scrophulariae, Rx [xuan shen-]

Citrulli Vulgaris, Pc [xiguapi]

Cannabis, S [huo ma ren]

Trichosanthis, Rx [tianhuafen]

Dioscoreae Oppositae, Rx [shanyao]

Polygonati, Rx [huang jing-]

Saccharum Granorum [yi tang]

Oryzae, S [jingmi]

Paeoniae Lactiflorae, Rx [bai shao]

Rehmanniae Glutinosae Conquitae, Rx [shu di huang]

Asini, Gelatinum [ejiao-]

Lycii, Fr [gou qi zi]

Cuscutae, S [tu sizi]

Cordyceps Sinensis [dongchong xia cao]