Chinese Herb Academy Logo

Membership

Forum

Articles

HealthBlogger

Public Resources

Featured Links

Practitioner Directory

Help

FAQ
Forum Policies
Contact

photo montage of herbal medicine
-[Back to Herbs, by category]-

Supplement Blood

Angelicae Sinensis, Rx [danggui-]

Paeoniae Lactiflorae, Rx [bai shao]

Rehmanniae Glutinosae Conquitae, Rx [shu di huang]

Polygoni Multiflori, Rx [he shou wu-]

Euphoriae Longanae, Arillus [long yan rou]

Asini, Gelatinum [ejiao-]

Lycii, Fr [gou qi zi]

Herbs whose Secondary functions include to Supplement Blood

Jixueteng, Rx et Caulis (= Milletiae, Rx; Spatholoba, Rx) [jixue teng]

Astragali, Rx [huang qi]

Cervi Parvum, Cornu [lu rong]

Cervi, Colla Cornu [lu jiao jiao-]

Cynomorii Songarici, Hb [suo yang]

Loranthi seu Visci, Ramus [sangji sheng-]

Sesami Indici, S [heizhima; hu ma ren]

Zizyphi Spinosae, S [suanzao ren]

Polygoni Multiflori, Caulis [ye jiaoteng]

Biotae, S [bai zi ren]