Chinese Herb Academy Logo

Membership

Forum

Articles

HealthBlogger

Public Resources

Featured Links

Practitioner Directory

Help

FAQ
Forum Policies
Contact

photo montage of herbal medicine
-[Back to Herbs, by category]-

Supplement Qi

Astragali, Rx [huang qi]

Atractylodis Macrocephalae, Rz [bai zhu]

Codonopsis, Rx [dang shen-]

Dioscoreae Oppositae, Rx [shanyao]

Ginseng, Rx [ren shen-]

Glycyrrhizae, Rx [gancao]

Polygonati, Rx [huang jing-]

Zizyphi Jujubae, Fr [da zao]

Saccharum Granorum [yi tang]

Oryzae, S [jingmi]

Herbs whose Secondary functions include to Supplement Qi

Dolichoris, S [bian dou]

Coicis, S [yi yi ren]

Poria, Sclerotium [fu ling]

Poriae Cocos Paradicis, Sclerotium [fu shen-]

Cervi Parvum, Cornu [lu rong]

Cervi, Colla Cornu [lu jiao jiao-]

Euryales, S [qian shi]

Nelumbinis Nuciferae, S [lian zi]