Chinese Herb Academy Logo

Membership

Forum

Articles

HealthBlogger

Public Resources

Featured Links

Practitioner Directory

Help

FAQ
Forum Policies
Contact

photo montage of herbal medicine
-[Back to Herbs, by category]-

Quicken Blood

Achyranthis Bidentatae, Rx [(huai) niu xi-]

Carthami, Fl [hong hua-]

Curcumae, Tuber [yu jin-]

Ligustici Wallichi, Rx [chuanxiong-]

Myrrha [mo yao]

Paeoniae Rubra, Rx [chi shao]

Persicae, S [tao ren]

Salviae Miltiorrhizae, Rx [danshen-]

Corydalis, Rz [yan hu suo]

Jixueteng, Rx et Caulis (= Milletiae, Rx; Spatholoba, Rx) [jixue teng]

Leonuri, Hb [yi mu cao]

Manitis, Squama [chuanshanjia]

Vaccariae, S [wang bu liu xing-]

Curcumae Zedoariae, Rz (or: Zedoariae, Rz) [e zhu]

Hirudo seu Whitmaniae [shui zhi]

Olibanum, Gummi [ru xiang-]

Trogopterori seu Pteromi, Excrementum [wu ling zhi-]

Curcumae, Rz [jianghuang]

Draconis, Sanguis [xue jie]

Eupolyphaga seu Opisthoplatia [tu biechong]

Herbs whose Secondary functions include to Invigorate Blood

Gardeniae, Fr [zhizi]

Moutan Radicis, Cx [mu danpi]

Rhei, Rz [da huang]

Mutong, Caulis [mu tong-]

Dianthi, Hb [qu mai]

Phaseoli Calcarati, S [chi xiao dou]

Chaenomelis, Fr [mu gua-]

Crataegi, Fr [shanzha-]

Citri Reticulatae Viride, Pc [qingpi]

Pseudoginseng, Rx [sanqi]

Typhae, Pollen [pu huang]

Rubiae, Rx [qian cao gen-]

Angelicae Sinensis, Rx [danggui-]

Eucommiae, Cx [du zhong]

Amydae, Carapax [biejia]

Succinum [hu po]

Moschus, Secretio [she xiang-]