Chinese Herb Academy Logo

Membership

Forum

Articles

HealthBlogger

Public Resources

Featured Links

Practitioner Directory

Help

FAQ
Forum Policies
Contact

photo montage of herbal medicine
-[Back to Herbs, by category]-

Rectify Qi

Citri Reticulatae, Pc [chen pi]

Citri seu Ponciri, Fr (= Aurantii, Fr) [zhi qiao]

Cyperi, Rz [xiangfu]

Meliae Toosendan, Fr [chuanlian zi]

Saussureae seu Vladimirae, Rx (or: Aucklandiae, Rx) [mu xiang-]

Arecae, Pc [da fu pi]

Citri Reticulatae Viride, Pc [qingpi]

Aquilariae, Lignum [chen xiang-]

Linderae, Rx [wuyao]

Santali, Lignum [tan xiang-]

Citri seu Ponciri Immaturus, Fr (= Aurantii Immaturus, Fr) [zhi shi]

Allii, Bulbus [xie bai]

Citri Erythrocarpae, Pc [ju hong-]

Diospyros Kaki, Calyx [shi di]

Herbs whose Secondary functions include to Regulate Qi

Cinnamomi, Rml [gui zhi-]

Zingiberis Recens, Rz [shengjiang-]

Perillae, Fm [zi suye]

Allii Fistulosi, Bulbus [congbai]

Bupleuri, Rx [chai hu]

Cimicifugae, Rz [shengma]

Menthae, Hb [bo he]

Chrysanthemi, Fl [ju hua-]

Chaenomelis, Fr [mu gua-]

Bombycis Mori, Excrementum [can sha-]

Peucedani, Rx [qian hu]

Trichosanthis, S [gualou ren]

Trichosanthis, Fr [gualou]

Platycodi, Rx [jie geng]

Inulae, Fl [xuan fu hua-]

Sinapis Albae, S [bai jie zi]

Eriobotryae, Fm [pi paye]

Tussilaginis Farfarae, Fl [kuan donghua-]

Amomi, Fr seu S [sharen]

Magnoliae Officinalis, Cx [hou po]

Agastaches seu Pogostemi, Hb [huo xiang-]

Amomi Cardamomi, Fr [bai dou kou]

Amomi Tsao-ko, Fr [cao guo]

Fermentata, Massa [shen qu-]

Raphani Sativa, S [lai fu zi]

Hordei Vulgaris Germinantus, Fr [mai ya]

Curcumae, Tuber [yu jin-]

Corydalis, Rz [yan hu suo]

Jixueteng, Rx et Caulis (= Milletiae, Rx; Spatholoba, Rx) [jixue teng]

Curcumae Zedoariae, Rz (or: Zedoariae, Rz) [e zhu]

Olibanum, Gummi [ru xiang-]

Curcumae, Rz [jianghuang]

Caryophylli, Fl [dingxiang-]

Foeniculi, Fr [xiao hui xiang-]

Evodiae, Fr [wu zhuyu]

Eucommiae, Cx [du zhong]

Trigonellae Foeni-graeci, S [hu lu ba-]

Myristicae Fragrantis, S [rou dou kou]

Haematitum [dai zhe shi]

Acori Graminei, Rz [changpu]