Chinese Herb Academy Logo

Membership

Forum

Articles

HealthBlogger

Public Resources

Featured Links

Practitioner Directory

Help

FAQ
Forum Policies
Contact

photo montage of herbal medicine
-[Back to Herbs, by category]-

Drain Dampness, Disinhibit Urination

Alismatis, Rz [ze xie]

Coicis, S [yi yi ren]

Dioscoreae, Rz [bi xie; bei xie]

Mutong, Caulis [mu tong-]

Plantaginis, S [cheqian zi]

Poria, Sclerotium [fu ling]

Benincasae, S [dongguaren]

Dianthi, Hb [qu mai]

Jinqiancao, Hb (= Desmodii, Hb; Glechomae, Hb; Lysimachiae, Hb) [jinqian cao]

Junci Effusi, Medulla [dengxincao]

Phaseoli Calcarati, S [chi xiao dou]

Polypori Umbellati, Sclerotium (or: Grifola) [zhuling]

Kochia Scopariae, Fr [di fuzi]

(AVOID)Talcum [hua shi]

Artemisiae Capillaris, Hb [yinchen hao-]

Polygoni Avicularis, Hb [bian xu]

Poriae Cocos Paradicis, Sclerotium [fu shen-]

Tetrapanacis Papyriferi, Medulla [tongcao]

Herbs whose Secondary functions include to Drain Dampness

Angelicae, Rx [bai zhi]

Croton Tiglii, S [badou]

Daphnes Genkwa, Fl [yuan hua-]

Euphorbiae Kansui, Rx [gansui]

Euphorbiae seu Knoxiae, Rx [jingda ji]

Pharbitidis, S [qianniu zi]

Atractylodis, Rz [cangzhu]

Gigeraiae Galli, Endothelium Corneum [jinei jin-]

Arecae, Pc [da fu pi]

Leonuri, Hb [yi mu cao]

Succinum [hu po]

Acori Graminei, Rz [changpu]

Lumbricus [di long]