Chinese Herb Academy Logo

Membership

Forum

Articles

HealthBlogger

Public Resources

Featured Links

Practitioner Directory

Help

FAQ
Forum Policies
Contact

photo montage of herbal medicine
-[Back to Herbs, by category]-

Clear Heat Toxins

Forsythiae, Fr [lian qiao]

Lonicerae Japonicae, Fl [jinyinhua-]

Taraxici, Hb [pu gongying-]

Daqingye, Fm (= Isatidis, Fm) [da qingye]

Houttuyniae, Hb [yu xingcao]

Isatidis seu Baphicacanthi, Rx [ban lan gen-]

Lasiospherae, Frucificatio [ma bo]

Lygodii, Spora seu Hb [hai jinsha-; jinshateng]

Oldenlandiae Diffusae, Hb (or: Hedyotis Diffusae, Hb) [bai huashe she cao]

Pulsatillae, Rx [bai tou weng-]

Smilacis Glabrae, Rz [tu fu ling]

Belamcandae, Rz [she gan-]

Dictamni Radicis, Cx [bai xianpi]

Sophorae Subprostratae, Rx [shandou gen-]

Violae, Hb cum Radice [zi huadi ding-]

Indigo Pulverata Levis [qingdai]

Herbs whose Secondary functions include to Clear Heat Toxins

Arctii, Fr [niu bang zi]

Scrophulariae, Rx [xuan shen-]

(AVOID)Rhinoceri, Cornu [xijiao]

Phellodendri, Cx [huang bai]

Sophorae Flavescentis, Rx [ku shen-]

Jinqiancao, Hb (= Desmodii, Hb; Glechomae, Hb; Lysimachiae, Hb) [jinqian cao]

Phaseoli Calcarati, S [chi xiao dou]

Trichosanthis, Rx [tianhuafen]

Dioscoreae Bulbiferae, Tuber [huang yao zi]

Glycyrrhizae, Rx [gancao]

Polygoni Multiflori, Rx [he shou wu-]

Bovis, Calculus [niu huang]

Buthus Martensi [quan xie-]

Scolopendra [wu gong-]

Bombyx Batryticatus [jiangcan]