Chinese Herb Academy Logo

Membership

Forum

Articles

HealthBlogger

Public Resources

Featured Links

Practitioner Directory

Help

FAQ
Forum Policies
Contact

photo montage of herbal medicine
-[Back to Herbs, by category]-

Clear Heat, Dry Dampness

Coptidis, Rz [huang lian]

Phellodendri, Cx [huang bai]

Scutellariae, Rx [huang qin]

Gentianae Scabrae, Rx [long dan cao]

Fraxini, Cx [qin pi]

Sophorae Flavescentis, Rx [ku shen-]

Herbs whose Secondary functions include to Clear Damp Heat

Gardeniae, Fr [zhizi]

Lophatheri, Hb [dan zhu ye]

Lonicerae Japonicae, Fl [jinyinhua-]

Houttuyniae, Hb [yu xingcao]

Oldenlandiae Diffusae, Hb (or: Hedyotis Diffusae, Hb) [bai huashe she cao]

Smilacis Glabrae, Rz [tu fu ling]

Rhei, Rz [da huang]

Coicis, S [yi yi ren]

Dioscoreae, Rz [bi xie; bei xie]

Plantaginis, S [cheqian zi]

Benincasae, S [dongguaren]

Dianthi, Hb [qu mai]

Jinqiancao, Hb (= Desmodii, Hb; Glechomae, Hb; Lysimachiae, Hb) [jinqian cao]

Phaseoli Calcarati, S [chi xiao dou]

Kochia Scopariae, Fr [di fuzi]

(AVOID)Talcum [hua shi]

Artemisiae Capillaris, Hb [yinchen hao-]

Polygoni Avicularis, Hb [bian xu]

Gentianae Macrophyllae, Rx [qin jiao-]

Meliae Toosendan, Fr [chuanlian zi]

Achyranthis Bidentatae, Rx [(huai) niu xi-]

Euryales, S [qian shi]