Chinese Herb Academy Logo

Membership

Forum

Articles

HealthBlogger

Public Resources

Featured Links

Practitioner Directory

Help

FAQ
Forum Policies
Contact

photo montage of herbal medicine
-[Back to Herbs, by category]-

Cool Blood

Moutan Radicis, Cx [mu danpi]

Rehmanniae Glutinosae (dried), Rx [shengdi huang]

Lycii Radicis, Cx [di gu pi]

Scrophulariae, Rx [xuan shen-]

(AVOID)Rhinoceri, Cornu [xijiao]

Cynanchi, Rx [bai wei]

Herbs whose Secondary functions include to Cool Blood

Coptidis, Rz [huang lian]

Daqingye, Fm (= Isatidis, Fm) [da qingye]

Pulsatillae, Rx [bai tou weng-]

Indigo Pulverata Levis [qingdai]

Artemisiae Apiaceae, Hb [qinghao-]

Rhei, Rz [da huang]

Bambusae in Taeniis, Caulis [zhu ru]

Dioscoreae Bulbiferae, Tuber [huang yao zi]

Sophorae, Fl [huai huami]

Biotae, Cacumen [ce bai ye]

Rubiae, Rx [qian cao gen-]

Sanguisorbae, Rx [di yu]

Cephalanoplos Segeti, Hb [xiao ji]

Cirsii Japonici, Hb seu Rx [da ji]

Curcumae, Tuber [yu jin-]

Paeoniae Rubra, Rx [chi shao]

Amydae, Carapax [biejia]

Testudinis, Plastrum [guiban]

Ecliptae Prostratae, Hb [han lian cao]