Chinese Herb Academy Logo

Membership

Forum

Articles

HealthBlogger

Public Resources

Featured Links

Practitioner Directory

Help

FAQ
Forum Policies
Contact

photo montage of herbal medicine
-[Back to Herbs, by category]-

Drain Fire

Anemarrhenae, Rx [zhimu]

Gypsum [shi gao-]

Gardeniae, Fr [zhizi]

Phragmitis, Rz [lu gen-]

Cassiae Torae, S [jue ming zi]

Lophatheri, Hb [dan zhu ye]

Prunella, Spica [xia kucao]

Calcitum [han shui shi]

Herbs whose Secondary functions include to Drain Fire

Cimicifugae, Rz [shengma]

Mori, Fm [sangye]

(AVOID)Rhinoceri, Cornu [xijiao]

Coptidis, Rz [huang lian]

Gentianae Scabrae, Rx [long dan cao]

Fraxini, Cx [qin pi]

Sophorae Subprostratae, Rx [shandou gen-]

Rhei, Rz [da huang]

Mirabilitum (or: Magnesia Sulfaricum; Natrum Sulfaricum) [mang xiao-]

Aloes, Hb [lu hui]

Sennae, Fm [fanxie ye]

Mutong, Caulis [mu tong-]

Plantaginis, S [cheqian zi]

Junci Effusi, Medulla [dengxincao]

Tetrapanacis Papyriferi, Medulla [tongcao]

Trichosanthis, Rx [tianhuafen]

Bambusae in Taeniis, Caulis [zhu ru]

Mori Albae Radicis, Cx [sangbai pi]

Eriobotryae, Fm [pi paye]

Imperatae, Rz [bai mao gen-]

Paeoniae Rubra, Rx [chi shao]

Salviae Miltiorrhizae, Rx [danshen-]

Borneol [bingpian]

Uncariae cum Uncis, Rml [gouteng]

Lumbricus [di long]

Antelopis, Cornu [ling yang jiao]

Haliotidis, Concha [shi jue ming]